Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

Foto door Fouad Lakbir

Hoe vinden de bewoners dat de rattenoverlast in West moet worden aangepakt?

Toegevoegd op 24 januari 2022

Heeft u meegedaan aan Pol.is door op stellingen te reageren? Lees hier wat met uw inbreng is gedaan.

In totaal hebben 399 personen gestemd op de stellingen over ratten en bewustwording.


Het zal niemand ontgaan zijn dat Amsterdam last heeft van ratten. Het verschilt per buurt hoe erg de problematiek is, maar vanaf 2012 is er overal een stijging te zien in de overlastmeldingen. Dit kan de leefbaarheid in de stad verstoren. In 2020 zien we in Amsterdam een toename van het aantal meldingen van rattenoverlast, een stijging van 59%. In 2019 waren er stedelijk 3509 meldingen van overlast van dieren, in 2020 waren dit er 5441. Ook het aantal bezoeken van de GGD afdeling dierplaagbeheersing steeg stedelijk met ruim 27%.

Inspraak bewoners middels stellingen in Pol.is
De Stadsdeelcommissie (SDC) heeft verschillende stellingen m.b.t tot rattenoverlast voorgelegd aan de bewoners van Stadsdeel West via het nieuwe online-instrument Pol.is. Zij konden in de periode van 15 juli tot 5 augustus 2021, stellingen beantwoorden met betrekking op onder meer de diervriendelijkheid van rattenbestrijding, bewustwording van overlast van het voeren van dieren, handhaving en een eventueel invoeren van een voerverbod in parken. In totaal hebben 399 personen gestemd op de stellingen. Daarnaast hebben 139 bewoners ook zelf stellingen ingebracht. De gebieden (Oud West/ De Baarsjes, Westerpark en Bos en Lommer) waren evenwichtig vertegenwoordigd. 

Belangrijkste reacties op stellingen uitgelicht
De groep respondenten was verdeeld, beide hadden een andere mening rondom ratten en bestrijding. Groep 1 (merendeel) onderscheidde zich door aan te geven dat ze niet bang waren voor ratten en dat ze een diervriendelijk oplossing voor zicht zagen. Deze groep vond ook dat er een nuttige bestemming voor de etensresten gevonden moest worden. Daarentegen was groep 2 met respondenten die aangaven angstig te zijn voor de knaagdieren en ongeacht de methode een oplossing wilden invoeren. Die waren van mening dat er flinke boetes uitgedeeld moesten worden voor het voeren van vogels. 
 
Een andere interessante tegenstelling in de uitkosten was dat de meeste mensen het eens waren met dat zij als bewoners elkaar zouden moeten aanspreken op verkeerd gedrag rondom het wegbrengen van vuilnis. Desalniettemin vond het merendeel van alle respondent dat het lastig is om mensen aan te spreken op verkeerd gedrag rondom het voeren van dieren. 
  
Voeren vs voerverbod
Groot merendeel (80%) van de bewoners is het eens met de stelling dat er een voerverbod moet komen in de parken van West. Daarnaast is 77% het eens met de stelling dat bewoners een verbod op voeren zullen accepteren als duidelijk wordt uitgelegd dat het rattenoverlast kan tegengaan.

Informatievoorziening
Rondom informatievoorziening is een bijna driekwart (71%) van de bewoners is het eens met de stelling dat er overal verbodsborden (meertalig Nederlands en Engels) moeten worden geplaatst m.b.t. tijdstippen van het aanbieden van grofvuil en het niet voederen van vogels. Daarnaast was 87% van bewoners van mening, dat er meertalige informatie moet komen waarom vogels niet gevoerd mogen worden. Een groot meerderheid (85%) van de bewoners is het eens met de stelling dat meer informatie helpt om mensen bewust te maken met betrekking tot wat je zelf kunt doen om het rattenprobleem tegen te gaan.
 
Wat is hiermee gedaan door de Stadsdeelcommissie? 
Uit de Pol.is meting is gebleken dat er verschillende ideeën zijn onder de bewoners om de rattenoverlast tegen te gaan. De Stadsdeelcommissie adviseerde het Dagelijks bestuur van West:
  • Om een algemeen voerverbod in Amsterdam West in te voeren;
  • Bij afvalpunten meertalige borden te plaatsen over tijdstippen wanneer grof afval mag worden geplaatst;
  • Op plaatsen (zoals parken) waar evident overlast wordt ervaren verbodsborden te plaatsen met betrekking tot het voederen van vogels;
  • Een bewustwordingscampagne op verschillende momenten in het jaar te starten met informatie over activiteiten die bewoners zelf kunnen ondernemen om overlast van dieren en afvaloverlast tegen te gaan; 
  • Aandacht te schenken aan alternatieve bestemmingen van etensresten (compostering, energieopwekking) en het sluiten van afvalcontainers;
  • Het gebruik van broodbakken te bevorderen; 
  • Een plan voor handhaving voor te leggen aan de SDC.

Vervolg vanuit het bestuur
Portefeuillehouder Carolien de Heer heeft het advies van de stadsdeelcommissie omarmd. Behalve het instellen van een algeheel voerverbod voor het hele stadsdeel, wil ze graag focusgebieden aanwijzen waar gerichtere handhaving op kan plaatsvinden. De aanpak zal dus breder doen dan alleen handhaving, maar ook zet de portefeuillehouder in op het uitrollen van een campagne om bewustwording te vergroten.

Daarnaast is bekend dat de roep om een algeheel verbod ook in meerdere stadsdelen speelt. Daarom is ze in gesprek gegaan met de wethouder en de portefeuillehouders van de andere stadsdelen om te pleiten voor een algeheel voerverbod in Amsterdam. Een stedelijk algeheel voerverbod zorg voor een heldere boodschap en betere campagne. Dit wordt op dit moment verder onderzocht en indien mogelijk uitgewerkt.

“Heb jij een goed voorstel?”

Stuur je plan in!
tekstwolk-punt

Login om verder te gaan
refresh

Cancel